Ölandsbron

Beställare: Trafikverket
Huvudentreprenör: NCC 2009 och Svevia 2018-2019
Huvudsakligt uppdrag: 2009 utförde DAB komplettering av tätskikt längs kantbalk efter reparation av katodiskt skydd på lågbrodelen. Arbetet i Svevias entreprenad 2018-2019 innefattade byte av tätskikt och beläggning på högbrodelens sektioner.
Utförandetid: 2009 samt 2018-2019 i tre olika deletapper.
Uppdrag
Vid invigningen 1972 var Ölandsbron med sina 6072 meter Europas längsta bro. Den titeln har nu gått vidare, men än idag är Ölandsbron Sveriges längsta bro. På grund av förbiseende vid konstruktionen av bron har man sedan invigningen tyvärr behövt lägga mycket pengar på underhåll. Kostnaden av underhåll uppgår idag till mer än tio gånger den ursprungliga entreprenadsumman på 130 miljoner kr.
Projektbeskrivning
Arbetet för NCC utfördes under 2009 och bestod av följande:
  • Blästring av underlag med sandblästring
  • Montering av nya RF-grundavlopp
  • Sprut applicerat tätskikt på kantbalk brodel och anslutning mot befintlig mastix
  • Fogning med BETA N2-fog mellan kantbalk och beläggning

Renoveringen 2018-2019 utfördes i etapper med ganska snäva tidsmarginaler. Arbetet kunde påbörjas först i gynnsamt väderläge, runt v.19, och samtliga arbeten skulle vara färdiga innan den stora semesterperioden börjar v.27. En ytterligare etapp kunde genomföras efter v.32 och fram till skördetid, v.40, innan arbetet fick läggas på is fram till maj året därpå. Totalt genomfördes tre deletapper, som alla krävde separata etableringar av skyddsbarriärer och maskiner. Under arbetets gång behövde bron vara öppen med ett körfält i vardera riktning.
  • Utbyte tätskikt och beläggning på högbrodelens sex spann, totalt 11 650 m2
  • Justering av brons tvärfall med gjutasfalt för att förbättra vattenavrinning från vägbanan.

Under hela entreprenadtiden utförde Svevia lagerbyte på undersidan av bron. Detta var dock något som DAB inte var delaktiga i.

Hitta ditt närmaste kontor