Lossen regleringsdamm

Beställare: Ljusnans Vattenregleringsföretag
Huvudentreprenör: DAB Group AB
Huvudsakligt uppdrag: Dammsäkerhetshöjande åtgärder
Utförandetid: 2013-2016
Uppdrag
Lossen regleringsdamm byggdes 1952-1962 och är uppförd vid utloppet av sjön Lossen i Ljusnan. I detta uppdrag genomfördes dammsäkerhetshöjande åtgärder som bland annat innehöll ett nytt utskov. DAB var huvudansvarig för projektet och för samtliga byggarbeten.
Projektbeskrivning
 • Nytt utskov i betong med kapacitet 610 m³/sek
 • Utskovet förses med två stycken 13 meter breda segmentluckor
 • Betongmängd 3000 m³ till utskovet
 • Tillopps- och utloppskanal med totallängd av 550 meter
 • Utloppskanalen från utskov består av en 130 meter lång betongkanal
 • Betongmängd ca 3 000 m³ – som sedan övergår till en bergkanal
 • Jordschakt 760 000 m³
 • Bergschakt 60 000 m³
 • En ny vägbro i betong byggs över bergkanalen
 • Förstärkning av dammens nedströmsslänt med tillhörande stödbank
 • 42 000 m³ stenfyllning
 • 18 000 m³ grovfilter
 • 20 000 m³ finfilter
 • Förstärkning av befintligt erosionsskydd på övre delen av fyllnings¬dammens upp-strömsslänt på en sträcka av 400 meter
 • 180 meter lång pir med krönbredd på ca 10 meter vid Rörhåns södra strand
 • Utläggning av massor från berg- och jordschakten till dammtåförstärkning och piren i Rörhån
 • Underentreprenaden stod Kraftverksbyggarna Söderhamn för. Dessa utförde samtliga mark- och bergarbeten

Hitta ditt närmaste kontor