JORDFALLSBRON

Beställare: Trafikverket
Huvudentreprenör: DAB Group AB
Utförare entreprenad: Bl a byte av 303 lpm kantbalk och del av brobana samt utbyte av övergångskonstruktioner
Utförandetid: 2014-03-17 – 2015-06-30 

Översiktig information om objektet

Arbetet ingick i Trafikverkets långsiktiga strategi att underhålla Sveriges brobestånd. Renoveringen har utförts etappvis och trafiken har under vissa tider på dygnet styrts av trafikljus. Trafikpåsläppet gjordes redan före jul 2014, alltså 6 månader före utsatt tid. Detta tack vare att vi använde Bridgecaremetoden. Återstående arbeten under och på utsidan av bron var klara lagom till semestern 2015.

I entreprenaden ingår:

• Renovering av kantbalk inkl. ca. 1000 mm av brobaneplattan, med hjälp av Bridgecare-metoden 
• Utbyte av övergångskonstruktioner inklusive isolerings- och beläggningsarbeten
• Byte av brobelysning och kanalisation
• Byte av vägbommar, maskineri samt den ena vägportalen
• Nya räcken på kantbalken samt mellan cykelbana och körbana