Kvalitet – Miljö – Arbetsmiljö

DABs Miljö- och arbetsmiljöarbete bygger på förtroende, ansvar, engagemang och kompetens.

xhallbarvag

Välj en väg som är hållbar på riktigt
När du arbetar tillsammans med DAB kan du förvänta dig en hög och jämn kvalitet. Vi arbetar systematiskt med att säkerställa kvalitet, förebygga brister och eliminera risker för att problem ska uppstå. Som ett av Skandinaviens ledande företag inom vår bransch är det vårt ansvar att ständigt förbättra våra produkter och metoder samtidigt som vi strävar efter en så bra och säker arbetsmiljö som möjligt för alla medarbetare. I det arbetet engagerar vi såväl våra egna anställda som leverantörer och kunder.

Ackrediteringsintyg 
EG-intyg

Miljöpolicy
DAB ska förknippas med ett aktivt miljöarbete. Vi följer tillämpliga lagar och andra krav och ska i våra åtaganden verka för optimal resurs- och energianvändning med minimal miljöpåverkan samt lång livslängd. Vår ambition är att ständigt sträva efter förbättringar och förebyggande av förorening. Det uppnås genom att bidra till minskad klimatpåverkan vid tillverkning, utläggning samt val av material och produkter, genom att öka användningen av återvinningsbara material och produkter samt genom att minska användningen av skadliga produkter. Alla medarbetare ska i sitt dagliga arbete verka för att miljöpolicyn följs och såväl anställda som leverantörer och kunder engageras i arbetet.

DAB Small 400x275_rapsaker
kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy
DAB ska vara den perfekta partnern och det ledande bolaget inom nyproduktion, underhåll och reparation av allmänna byggnadsverk. Vårt arbete ska präglas av innovation, trovärdighet och ett sympatiskt agerande. Vår ambition är att ständigt sträva efter förbättring och att företagets anställda såväl som leverantörer och kunder engageras i detta arbete. Vårt agerande ska leda till nöjda kunder och förbättringar av verksamhetens processer, genom att uppfylla gällande lagstiftning och kundernas krav, samt där så är tekniskt och ekonomiskt rimligt överträffa ställda krav. Minimal miljöpåverkan samt god ekonomi ska uppnås via lång teknisk livslängd för våra produkter och tjänster. Vi samarbetar  med kvalitets- och miljömedvetna partners.

Arbetsmiljöpolicy
DAB strävar efter att skapa optimala förutsättningar avseende en god arbetsmiljö. Målet med arbetsmiljöarbetet är att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare, där risken för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs. Arbetsmiljön är en för företaget och de anställda gemensam angelägenhet. Den ska bedrivas i samverkan där alla medverkar. Lagar och andra krav inom arbetsmiljöområdet ska uppfyllas och riskfyllda arbeten kartläggs och utvärderas så att åtgärder kan vidtas för att minimera olyckor på arbetsplatsen. Arbetsmiljöpolicyn ska regelbundet utvärderas och revideras vid behov så att ständiga förbättringar möjliggörs.

galler
x20x

Jämställdhetspolicy
Vårt jämställdhetsarbete präglas av respekt för individen och individens integritet. Som arbetsgivare tar vi avstånd från alla former av diskriminering och trakasserier pga kön, funktionshinder, sexuell läggning, etnisk tillhörighet eller religion. Kvinnor och män ska behandlas lika som individer i alla sammanhang och ingen ska på grund av sitt kön ifrågasättas i sin yrkesroll. Arbetsgivaren och varje enskild medarbetare ska i både ord och handling arbeta för en jämställd arbetsplats där män och kvinnor har lika värde. Vi ska aktivt verka för att både kvinnlig och manlig kompetens representeras i arbetsgrupper, beslutande organ projekt mm. Kvinnor och män har lika lön för lika eller likvärdiga arbetsinsatser. Vår arbetsmiljö skall vara fri från kränkande särbehandling inklusive sexuella trakasserier. Kvinnor och män ges lika rätt till utveckling i arbetet (med utvecklingssamtalet som grund). Kvinnor och män ges samma möjlighet att förena föräldraskap och arbete. Det är varje medarbetares ansvar att aktivt ta del av Jämställhetsarbetet för att arbetet ska bli framgångsrikt.